VISA CHINA

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศจีน
1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ 2 ฟอร์ม)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้รูป 2 ใบ) / (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่สวมแว่นและเครื่องประดับทุกชนิด เห็นใบหน้าและใบหูชัดเจน ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป)
4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
5. ใบจองที่พัก / โรงแรม
6. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ประเทศจีน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
หมายเหตุ :ผู้เดินทางจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือ ผ่านตัวแทน

: ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,500 บาท สำหรับหนังสือเดินทางไทย : ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ แต่สามารถขอวีซ่าด่วน 2 หรือ 3 วันได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม


สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
57 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-245-7044 โทรสาร 02-246-8247
อีเมล์ chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์ http://th.china-embassy.org/th/

สถานที่ตั้งสำนักงาน
1.ที่อยู่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ที่กรุงเทพฯ :

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888 


2.เวลาเปิดให้บริการ
(1) วันเปิดทำการ :วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 15:00 น.

(คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.) 

(2) เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ข้อควรจำ :
1. เคาท์เตอร์ที่ให้บริการรับคำร้องประเภทด่วนพิเศษ(รับเอกสารคืนภายใน 15.30 น.ของวันเดียวกัน) กรุณายื่นแบบฟอร์มคำร้องภายในเวลา 11:00 น.
2. กรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์คลิกที่นี้โดยเลือกทีหัวข้อ"General Visa Application"ต้องกรอกฟอร์มวีซ่าให้ครบถ้วนทุกข้อ จากนั้น พิ...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศพม่า เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) รูป...

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า ส...

 • เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์1. แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย3. ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาทุกหน้า หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ...

 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว - แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า -หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา (วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน) - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน -รู...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย(ถ้ามี) รูปถ่ายสีหน้าตรงป...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (...

 • ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูป...

 • ITALY GREECE DENMARK TURKEY NORWAY BELGUIM GERMANY ...
Visitors: 21,658