VISA INDIA

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
  • รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป
  • ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
  • จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และหนังสือ หรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าบริการ
  แบบรับภายใน 5 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
  ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร 02-294-5245-9ต่อ17
  แบบรับภายใน 5 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า
  • 5 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • 6-8 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS
   • ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   • โทร : 02-258-3063-64
   • อีเมล : info.bkk@vfshelpline.com
   • เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/india/thailand/index.html
 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น. สำหรับยื่นวีซ่า
 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 - 17.00 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

 


 • เอกสารยื่นวีซ่าประเทศจีน 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ 2 ฟอร์ม) 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 3. รูปถ่ายสี ขนาด ...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์คลิกที่นี้โดยเลือกทีหัวข้อ"General Visa Application"ต้องกรอกฟอร์มวีซ่าให้ครบถ้วนทุกข้อ จากนั้น พิ...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศพม่า เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) รูป...

 • เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์1. แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย3. ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาทุกหน้า หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ...

 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว - แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า -หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา (วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน) - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน -รู...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย(ถ้ามี) รูปถ่ายสีหน้าตรงป...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (...

 • ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูป...

 • ITALY GREECE DENMARK TURKEY NORWAY BELGUIM GERMANY ...
Visitors: 21,658