VISA USA

    วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
   • หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (สำคัญมาก) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
   • สำเนาหน้าวีซ่าอเมริกา กรณีที่วีซ่าหมดอายุ หรือเคยมีวีซ่าอเมริกา (ถ้ามี)
   • รูปถ่ายขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.พื้นหลังสีขาว ปากหน้าฝากเห็นหู ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
    - รูปถ่ายจำเป็นต้องใช้เป็นไฟล์รูปภาพ (ไฟล์นามสกุล jpg เท่านั้น)
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก)
   • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
   • สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
   • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
   • หลักฐานทางด้านการทำงาน

    - กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันทีเริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

    - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ 

   -กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)
  • หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
  • กรณียื่นวีซ่าประเภทธุรกิจหรือเยี่ยมญาติ 
   - ขอหนังสือเชิญจากองค์กรต่างประทศ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เชิญและชื่อผู้ถูกเชิญอย่างครบถ้วน
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการยื่นสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา >> คลิกที่นี่
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่าค่าบริการ
  วีซ่าท่องเที่ยว(เข้าออกหลายครั้ง) ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร 02-294-5245-9ต่อ17
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล�เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
  • ระยะเวลาในการขอพิจารณาวีซ่านับจากวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว
  • อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสารและเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
  • บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

 • เอกสารยื่นวีซ่าประเทศจีน 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ 2 ฟอร์ม) 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 3. รูปถ่ายสี ขนาด ...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์คลิกที่นี้โดยเลือกทีหัวข้อ"General Visa Application"ต้องกรอกฟอร์มวีซ่าให้ครบถ้วนทุกข้อ จากนั้น พิ...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศพม่า เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) รูป...

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า ส...

 • เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์1. แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย3. ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาทุกหน้า หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ...

 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว - แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า -หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา (วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน) - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน -รู...

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย(ถ้ามี) รูปถ่ายสีหน้าตรงป...

 • ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูป...

 • ITALY GREECE DENMARK TURKEY NORWAY BELGUIM GERMANY ...
Visitors: 21,656