VISA ISRAEL

 • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว

 • -  แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า

  -  หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา (วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน)

  -  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

  -  รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ (ขนาดกรอบรูป 5x5.5 ซม. ขนาดใบหน้า 3.5x4.5 ซม.)

  -  จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ระบุวันลาพักร้อน)

  -  ประกันชีวิตและสุขภาพระหว่างที่อยู่ในอิสราเอล

  -  สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

  -  สำเนาบัตรเครดิต (ถ้ามี)

  -  ตั๋วเดินทางไป-กลับ (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)

  -  เอกสารการจองโรงแรม (ระบุชื่อผู้ขอวีซ่า)

  -  แผนการเดินทาง

  • เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล

  • -  จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล พร้อมระบุรายละเอียดของผู้เชิญ อาทิเช่น ที่อยู่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ

   -  แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า

   -  หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา (วันหมดอายุต้องมากกว่า 6 เดือน)

   -  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

   -  รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ (ขนาดกรอบรูป 5x5.5 ซม. ขนาดใบหน้า 3.5x4.5 ซม.)

   -  จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ระบุวันลาพักร้อน)

   -  ประกันชีวิตและสุขภาพระหว่างที่อยู่ในอิสราเอล

   -  สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

   -  สำเนาบัตรเครดิต (ถ้ามี)

   -  ตั๋วเดินทางไป-กลับ (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)

  • *เอกสาร สำหรับชาวอิสราเอลที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

  • - จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล พร้อมระบุรายละเอียดของผู้เชิญ อาทิเช่น ที่อยู่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ

   -  หนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยฉบับจริงและสำเนา

   -  สำเนาวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุในประเทศไทย

   -  จดหมายรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาพักร้อนและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

   -  และยื่นเอกสารของผู้ร้องขอวีซ่าตามที่ระบุในวีซ่าประเภทเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล


   *กรณีที่ผู้เชิญมีเพียงวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย สถานทูตจะออกจดหมายให้ไปขอใบอนุมัติวีซ่าที่กระทรวงมหาดไทย หลังจากใบอนุมัติถูกส่งมาที่สถานทูตแล้ว จึงจะประทับตราวีซ่าได้

   

Visitors: 22,004