VISA EGYPT

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์
1. แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
3. สำเนา Passport และเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่น
5. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่า Visa ของท่านจะผ่าน)
7. ใบจองโรงแรม/ที่พัก (Hotel Confirmation)
8. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ขอที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีไว้ ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท)
(เป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับของธนาคาร) (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
9. สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง

เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี
1. สำเนาใบสูติบัตร
- ภาษาไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
- ภาษาอังกฤษ (แปล)
2. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอ หรือ เขตที่อยู่ (สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา)


 สถานที่ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์

สถานทูตอียิปต์ (Egypt Embassy of Thailand)
ที่อยู่
ชั้น 31 อาคารสรชัย ถ.สุขุมวิท 63 ซอยเอกมัย
(ห่างจาก BTS เอกมัย ประมาน400เมตร)

หมายเหตุ:
ไม่มีการเรียกสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเข้าออกครั้งเดียว (Single)
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ /09.30 – 12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ /14.00 – 15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ: 4-5 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูต)

 

Visitors: 22,003